วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Why-Why Analysis

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis

หลักการและเหตุผลตถุประสงค์
หลักการของการวิเคราะห์ปัญหา โดยตั้งคำถามเพื่อค้นหาสาเหตุว่า ทำไม ทำไม หลาย ๆ ครั้ง ไม่เพียงที่จะช่วยให้ทราบถึงรากที่แท้จริงของปัญหาแล้ว ยังช่วยให้ผู้วิเคราะห์ปัญหาเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์โดยใช้หลักการทำไม ทำไม หรือ การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อให้สามารถเข้าถึงรากของปัญหาได้อย่างแท้จริง ถือเป็นทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้แก้ปัญหาจำเป็นต้องมี เพื่อเป็นความรู้และทักษะประจำตัว ช่วยให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาในระดับใด หรือว่าเกิดขึ้นในองค์กรประเภทใด ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือองค์กรการบริการก็ตาม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบหลักการใช้ Why –Why ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็นของปัญหาจากต้นตอของปัญหา
3. เพื่อให้ฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักการ Why –Why กับการแก้ไขปัญหาของการทำงานจริง
เนิ้อหาหลักสูตร
• การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยหลักการและเทคนิคของ why-why
• หลักการของการวิเคราะห์ Why-Why
• ขั้นตอนที่สำคัญ ๆ ของการนำ why-why ไปประยุกต์ใช้
• เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ why-why
• การมองโลกเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์กับ why-why
• ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยหลักการของ why-whyจากปัญหาจริ ง
• การนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย why-why ไปใช้งานและปรับปรุงงาน
• กิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงานของกลุ่ม

จำนวนผู้เข้าอบรมอบรม
50 คน / รุ่น
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม

วิทยากร รัตนา กลั่นแก้ว
สถานที่อบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น